Inventari i Informacionit Gjeografik ne 17 Institucione
HARTAT E DISPONUESHME PËR PËRDORIM
Ortofoto 8 cm (2015)
View
Metadata
Links
Ortofoto 20/35 cm
View
Metadata
Links
Ortofoto 8 cm
View
Metadata
Links
Harta Topografike (Shkalla) 1: 10000
View
Metadata
Links
Harta Topografike (Shkalla) 1:25000
View
Metadata
Links
Harta Topografike (Shkalla) 1:50000
View
Metadata
Links
Harta Topografike (Shkalla) 1:100000
View
Metadata
Links
Harta Topografike (Shkalla) 1:200000
View
Metadata
Links
Kufiri Tokesor i Republikes se Shqiperise
View
Metadata
Links
AKKP
View
Metadata
Links
Zona Kadastrale
View
Metadata
Links
Zonat Kadastrale (Parcelat)
View
Metadata
Links
Zonat Kadastrale (NdËrtesat)
View
Metadata
Links
Njesite e Qeverisjes Vendore (2014)
View
Metadata
Links
Qark (2014)
View
Metadata
Links
NdËrtesat (INSTAT)
View
Metadata
Links
Grid (INSTAT)
View
Metadata
Links
Njesite e Qeverisjes Vendore (INSTAT)
View
Metadata
Links
NdËrtesat (Sistemi i Adresave)
View
Metadata
Links
Rruget (Sistemi i Adresave)
View
Metadata
Links
Numertim (Sistemi i Adresave)
View
Metadata
Links
Brezi GjelbËr (Zonat e Mbrojtura)
View
Metadata
Links
Iba Bregdetare (Zonat e Mbrojtura)
View
Metadata
Links
Monumente Natyre (Zonat e Mbrojtura)
View
Metadata
Links
Rrjeti Emerald (Zonat e Mbrojtura)
View
Metadata
Links
Zona Mbrojtura (Zonat e Mbrojtura)
View
Metadata
Links
Zonim (Zonat e Mbrojtura)
View
Metadata
Links
Nomenklatura e hartes 1:2500
View
Metadata
Links
Nomenklatura e hartes 1:5000
View
Metadata
Links
Nomenklatura e hartes 1:10000
View
Metadata
Links
Nomenklatura e hartes 1:25000
View
Metadata
Links
Nomenklatura e hartes 1:50000
View
Metadata
Links
Nomenklatura e hartes 1:100000
View
Metadata
Links
Infrastruktura Rrugore
View
Metadata
Links
Institucione Arsimore
View
Metadata
Links
Harta Gjeologjike
View
Metadata
Links
Pershtatshmeria e Tokes
View
Metadata
Links
Perdorimi i Tokes
View
Metadata
Links
Gjeologji 200K
View
Metadata
Links
Gjeologji 100K
View
Metadata
Links
AKPT Zona Urbane
View
Metadata
Links
Rruge Rajonale
View
Metadata
Links
Mbetjet Urbane
View
Metadata
Links
Monumente Kulture
View
Metadata
Links
Burimet Energjitike
View
Metadata
Links
Akkp,Fondi Fizik
View
Metadata
Links
Mbulesa e Tokes
View
Metadata
Links
Infrastruktura Per Monitorimin e Mjedisit
View
Metadata
Links
Infrastruktura Rrugore (ARRSH)
View
Metadata
Links
Burimet Minerare
View
Metadata
Links
Shërbime Qeveritare
View
Metadata
Links
Stacionet e Transmetimit (RTSH)
View
Metadata
Links