NSDI
Infrastruktura Kombëtare e të Dhënave Gjeohapësinore (NSDI) përfaqëson një sistem të integruar të dhënash ...


TUTORIAL
Perdorimi dhenave gjeohapsinore nepermjete sherbimeve online ne programet ...


INSPIRE
INSPIRE (Infrastruktura për informacionin gjeohapësinor në iniciativën Evropiane) është një iniciativë e nisur, zhvilluar nga BE


Lajme


SHERBIME DHE INFORMACIONE
Hartat e disponuara per perdorim

Ortofoto 20/35 cm


Ortofoto 8 cm


Harta Topografike 1:10000


Harta Topografike 1:25000


Harta Topografike 1:50000


Harta Topografike 1:100000


Harta Topografike 1:200000


Ndarja Administrative


Qark


Rreth


Njesite Vendore


AKKP


Zona Kadastrale


Zonat Kadastrale (Parcela)


Zonat Kadastrale (Ndertesa)

RRETH NESH

“ASIG” është Autoriteti Shtetëror për informacionin gjeohapësinor,i ngritur në zbatim të ligjit nr. 72/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e infrastrukturës kombëtare të të dhënave gjeohapësinore në Republikën e Shqipërisë”.

ASIG-u është institucion publik qendror , me personalitet juridik, në varësi të ministrit.

ASIG-u e ka selinë në Tiranë dhe financohet nga Buxheti i Shtetit dhe të ardhura të tjera, të ligjshme.

Disa nga përgjegjësitë kryesore të ASIG-ut;
NA KONTAKTONI

Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor

Rruga “Papa Gjon Pali II”

Numer 3, Kati i dyte, Tiranë

Tel: -- -- --- -- ---

Email: info@asig.gov.al
Techs Open-sources